Majsmarken i juni

af planteavlskonsulent Martin Ringsing, Agri Nord

Nattefrosten slap sit tag for ca. to uger siden, og der har efterfølgende været gode vejrforhold for majsens fremspiring – lune dage og tilpas med nedbør! Endelig har der i den sidste tid heller ikke været meget vind, så i mange af de tidligst såede majs har forholdene for ukrudtssprøjtning været ideelle.

 

Sprøjtning mod ukrudt

I de tidligst såede majs har det igen i år været muligt at klare det første hold ukrudt med en gang glyfosat + evt. Dff/Legacy. Om vi herefter kan klare os med én velplaceret sprøjtning mod ukrudt, afhænger meget af vejrforholdene. Ved langsom vækst (sen rækkelukning) er det næppe tilstrækkeligt.

 

Vær særlig på vagt overfor især ærenpris, storkenæb, snerlepileurter og i stigende omfang hanespore. Se vores løsningsforslag og kommentarer hertil i plantinform fra 5. maj – herunder midlernes stærke og svage sider.

Husk altid at tilsætte olie (f.eks. Renol/MaisOil) til Tocalis. Effekten af olietilsætning til Callisto (der har samme aktivstof som i Tocalis, men en anden dosering og formulering) er mere usikker. Mod ærenpris har nogle forsøg dog også her vist forbedret effekt.

I forhold til det ’nye’ problemukrudt hanespore (værst længere mod syd i landet), skal man være opmærksom på, at fremspiringen heraf kan ske over en lang periode. Så mod dette ukrudt kan en ekstra sen behandling komme på tale.

50-75 g. MaisTer pr ha. foretrækkes mod hanespore, men den dyrere løsning med Callisto (0,75 l) el. Tocalis + Renol/olie (0,15 kg + 0,5 l) kan være nødvendig, når

 • der allerede er anvendt de maksimalt to gange MaisTer
 • majsen har mere end otte blade (behandlingsfrist for MaisTer)
 • der er isået græs

 

Og vær opmærksom på, at der maksimalt bør anvendes i alt 100 g MaisTer, hvis vi skal være sikker på god efterfølgende etablering af en græsefterafgrøde.

Mod den nært beslægtede, men mindre udbredte grøn skærmaks, er det kun MaisTer, der har effekt.

Rodukrudt som agertidsel og gråbynke bekæmpes bedst med Tocalis/Callisto og lign. Vandpileurt bekæmpes bedst med Harmony 50 SX, mens MaisTer er det middel der er bedst til agersvinemælk, agermynte, kærgaltetand og følfod. Ingen af de nævnte arter er dog nemme at bekæmpe.

Og husk de maksimalt tilladelige mængder – se tabellen nedenfor.

Radrensning

Radrensning kan være et alternativ til den opfølgende ukrudtssprøjtning. Men god effekt af radrensning kræver først og fremmest jævne og faste marker og tørre forhold for at rensningen bliver effektiv og ensartet. Når det er opfyldt, kan forudsætningen for at få succes med radrensning bedst beskrives med disse fem regler

 • Afstand til rækken må højst være 5 cm
 • Skærene må højst arbejde i 5 cm dybde
 • minimum 5 cm overlap mellem skærene – slidte skær duer ikke
 • Der skal hyppes 5 cm jord ind i rækken, så nyt ukrudt bliver dækket
 • Der skal køres i tør jord og der skal efterfølgende være 5 timers tørvejr for at sikre, at det løsrevne ukrudt udtørrer

Når der radrenses i relativt STORE majs, skal der god fart på radrenseren, så stort (rod)ukrudt, der står godt fast, bliver skåret over og/eller revet løs. God fart er også med til, at der ind i rækken bliver kastet jord, som dæmper det ukrudt, der måtte være spiret frem her. Ved montering af bredere skær på tand 2 og 4 (ved 5 tænder pr. række), vil der blive flyttet mere jord ud til ophypning i rækken.

Kombinér evt. radrensning med eftergødskning. Ofte er det optimalt med begge dele på samme tid.

 

Efterafgrøder i majs – alt for mange bliver sået for sent

I mange majsmarker skal der være efterafgrøder, men det er så absolut en stor udfordring at holde styr på de mange forskellige slags og tilknyttede vilkår. Følg markplanen. Ved afvigelse herfra bør man være opmærksom på kravet til antal hektar, man er forpligtet til at have, og at en række græsefterafgrøder IKKE kan flyttes fra en mark til en anden. Så afviger du fra planen, kan det være en god ide at drøfte det med sin rådgiver forinden.

For en del bedrifter er det derfor yderst vigtigt, at efterafgrøder i majs etableres sikkert og godt – især dem der skal til for at få den fulde EU-støtte (MFO-efterafgrøderne). Samtidig er udfordringen, at etableringen nødigt skal påvirke majsudbyttet negativt.

Såmetode

Hurtig fremspiring og en høj markspiring kan opnås, hvis frøene placeres i 1,5 til 2,0 cm dybde på fast bund, og med trykhjul efter såskæret/-skiven. Bedst er det med tre-fire såspor og således, at der er 20 cm mellem efterafgrøde og majsrække.

Et godt, men mere bøvlet alternativ er en særskilt såning med en radsåmaskine, hvor to såskær løftes eller afmonteres over hver majsrække.

Bredspredning af efterafgrøden med en spredeplade er en mere usikker metode og giver ofte en lav markspiring – især under tørre forhold.

Såtidspunkt, arter og udsædsmængde

Efterafgrøden må ikke blive så kraftig, at majsen generes. Omvendt skal græsset sås så tidligt, at det er fornuftigt etableret/fremvokset inden rækkelukning.

 • Alm. rajgræs af fodertypen er velegnet og den mest oplagte art. Sås når majs har 6-8 blade. Tetraploide arter vokser hurtigst til, men da frøene heraf er store, skal der flere kg til (ca. 9 kg) end der skal af en diploid art (ca. 6 kg). Brug gerne en blanding af tetra- og diploide arter. Så IKKE de langsomt voksende plænetyper
 • Om der skulle være gode argumenter for relativ sen såning – så da diploid ital. rajgræs. Kan sås når majsen har 8-10 blade
 • En blanding af alm. rajgræs og cikorie (f.eks. 6-7 kg tetraploid rajgræs og 0,5-1,0 kg cikorie) er velegnet, når der sås rettidigt og med godt sågrej, som skal til for at cikorie spirer sikkert frem. Cikorie tåler skygger, og trives derfor ok i bunden af en tæt majsafgrøde

MFO-efterafgrøder

Allerede fra september er der krav til dækningsgraden til de fleste af de forskellige slags efterafgrøder, herunder MFO-efterafgrøderne – og det er jo dem, det kan blive meget dyrt at få underkendt. Op til 1/3 af EU-støtten er her på spil! På mange bedrifter er afhængig arealstøtten afhængig af græsefterafgrøder i majs, og da er sikker og rettidig etablering med god dækning i september SÆRLIG vigtig. Efterafgrøden lykkes bedst når

 • Den sås i majs, hvor forfrugten IKKE er kløvergræs. For så kommer majsplanterne til at fylde mindst og giver dermed mest lys og plads til græsset
 • Benyt teknik, der sikrer hurtig fremspiring
 • Så tidligt, når majsen har 6 blade – og følg i øvrigt ovenstående anbefalinger til gode græsarter.
 • Ca. to uger efter såning af efterafgrøden kan der evt. sprøjtes mod tokimbladet ukrudt med Callisto (dog ikke ved iblanding af cikorie)

Mangan og bor til majs:

Mangan kan tilføres i ukrudtssprøjtningen med f.eks. 0,5 kg mangansulfat (billigst) pr. ha i 150-200 l vand/ha. Olie tilsættes sidst. Forsøgene har ikke givet sikre merudbytter, men midlet er billigt, så udgiften er lille.

 

Få forsøg er lavet med tildeling af bor til majs i vækstsæsonen. Af disse få forsøg har ét forsøg i 2014 på grovsandet jord givet stort merudbytte for bortilførsel. Størst effekt af bor til majs forventes i tørre år, hvor bor bindes i jorden. Også høje reaktionstal gør bor mindre tilgængeligt. Tilføres optimalt når majsen har 6-8 blade (evt. i forbindelse med den afsluttende ukrudtsbehandling) og igen 10-14 dage senere.